Omówienia pytań - EgzaminLEK.pl

Omówienia pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Nasze omówienia zostały opracowane przez zespół lekarzy w oparciu o najnowsze wytyczne oraz podręczniki zalecane do LEKu. W szczegółowy sposób opisują one konkretne zagadnienia, dzięki czemu zaoszczędzisz sporo czasu podczas nauki i jeszcze lepiej zdasz egzamin! :)

Na jaki okres można wykupić omówienia?

Oferujemy wykupienie omówień w okresie na 90, 180 oraz 365 dni.

Ile pytań posiada omówienia?

Wszystkie pytania z LEKów 2008-2018 jesień posiadają omówienia.

W jaki sposób wykupić omówienia?

Omówienia wykupuje się pod adresem http://egzaminlek.pl/kup-dostep Uwaga! Nie jest możliwe wykupienie omówień z poziomu aplikacji Egzamin LEK.

Czy po wykupieniu omówień mogę z nich korzystać na telefonie?

Tak, kupując omówienia uzyskujesz dostęp do omówień w aplikacji oraz na stronie egzaminlek.pl

Zachęcamy poniżej do zapoznania się z próbką naszych omówień. Każdy użytkownik po założeniu konta otrzymuje również za darmo limit 20 omówień do wykorzystania dla dowolnych pytań. W razie jakichkolwiek wątpliwości pisz: egzaminlek@gmail.com

Zobacz przykładowe omówienia:

2015 sesja jesienna

Kobieta z zaawansowanym rakiem piersi. Poczuła nagle bol w odcinku krzyżowo ledzwiowym oraz nagle oslabienie konczyn dolnych. Jaki jest najbardziej prawdopodobny powód takiego stanu Wybierz odpowiedź:2016 sesja wiosenna

76-letnia pacjentka od tygodnia ma biegunkę. Od ok. roku stosuje lanzoprazol 30 mg z powodu dokuczliwej zgagi. Ostatnio z powodu zakażenia układu moczowego stosowała ciprofloksacynę pod osłoną probiotyku. W diagnostyce różnicowej należy uwzgędnićl:
1. celiakię,
2. zespół rozrostu bakteryjnego,
3. mikroskopowe zapalenie jelita grubego,
4. toksynogenne szczepy Clostridium difficile,
5. chorobą uchyłkową jelita grubego.
2016 sesja wiosenna

Które z podanych badań może być stosowane zamiennie z pomiarem wydalania albumin w dobowej zbiórce moczu?2016 sesja jesienna

Wskaż nieprawdziwe twierdzenie:2015 sesja jesienna

Które leki należą do drugiego stopnia drabiny analgetycznej?? Wybierz odpowiedź:


2018 sesja wiosenna

Zaznacz fałszywe stwierdzenie dotyczące badań czynnościowych układu oddechowego u dzieci:2018 sesja wiosenna

5 letni chłopiec zgłasza sie do lekarza z powodu trwającej od 3 dni gorączki i bolesnego obrzęku lewej kostki. W przeszłości leczony z powodu zapalenia węzłów chłonnych wywołanym gronkowcem katalazo-ujemnym oraz zapalenia płuc. Test NBT wykazał brak redukcji błękitu nitrotetrazoliowego. Jaka jest tego przyczyna?
2014 sesja jesienna

Profilaktykę ZUM należy zastosować w następujących przypadkach:
1) po przebyciu ZUM u noworodków i niemowląt
2) nawracające ZUM
3) u dzieci z chorobami zaburzającymi opróżnianie pęcherza moczowego
4) po przebyciu urosepsy
5) po pierwszym ZUM przed wykonaniem cystygrafii mikcyjnej (o ile są wskazania do tego badania)2014 sesja wiosenna

Przedwcześnie urodzony noworodek z masą ciała 1200 g ma:2014 sesja jesienna

Wskaż zdanie fałszywe dotyczące choroby Schönleina - Henocha:


2018 sesja wiosenna

Jakie są wskazania do profilaktycznego założenia szwu okrężnego szyjki macicy?2018 sesja wiosenna

Do składowych badania profilu biofizycznego płodu nie należy
2014 sesja jesienna

Kobieta ma miesiączki rzadziej niż 32 dni2014 sesja wiosenna

Zgodnie z definicją opartą na zaleceniach WHO (World Health Organization) poród przedwczesny to poród:2012 sesja wiosenna

Do pewnego rozpoznania ciąży upoważnia stwierdzenie następujących objawów:
1) powiększenie obwodu brzucha;
2) wysłuchanie czynności serca płodu;
3) wizualizacja płodu w badaniu ultrasonograficznym;
4) podwyższone stężenie gonodotropiny kosmówkowej;
5) podwyższone stężenie laktogenu łożyskowego.
Prawidłowa odpowiedź to:


2018 sesja wiosenna

Do objawów negatywnych schizofrenii należą:2018 sesja wiosenna

Do objawów somatycznych jadłowstrętu psychicznego nie należy:
2015 sesja jesienna

W leczeniu depresji lekoopornej stosuje się: Wybierz odpowiedź:2014 sesja jesienna

Do formalnych zaburzeń myślenia nie należy:2011 sesja jesienna

Przemijające (trwające 2-3 dni) zaburzenia o znacznym nasileniu będące reakcją na wyjątkowy stres u osoby bez uprzednich zaburzeń psychicznych to:


2018 sesja wiosenna

Nagłe wskazania do operacji u pacjenta z chorobą Crohna:2018 sesja wiosenna

Poszkodowany ma poparzenia ręki gdzie widoczne są bąble i zaczerwienia po wygojeniu pozostały blizny. Ponadto wystąpiło zblednięcie skóry w obrębie oparzenia. Jaki to typ oparzenia?
2015 sesja jesienna

Najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet i mężczyzn z powodu nowotworu złośliwego w Polsce jest: Wybierz odpowiedź:2015 sesja jesienna

Wybierz prawdziwe stwierdzenia dotyczące przepuklin rozworu przełykowego: 1. Przepukliny rozworu przełykowego są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. 2. Przepukliny okołoprzełykowe stanowią około 80-90% wszystkich przepuklin. 3. Przepuklina wślizgowa bez względu na to, czy jest objawowa, czy bezobjawowa powinna być operowana. 4. Do stwierdzenia przepukliny wślizgowej stosuje się badanie radiologiczne. 5. Metodą z wyboru leczenia przepuklin rozworu przełykowego jest operacja metodą laparoskopową sposobem Nissena. Wybierz odpowiedź:2011 sesja jesienna

Wybierz zestaw cech charakteryzujących chorobę Leśniowskiego – Crohna:
1) zmiany mogą występować w każdym odcinku przewodu pokarmowego;
2) zmiany są ograniczone do błony śluzowej i podśluzowej;
3) często towarzyszą im przetoki okołoodbytnicze;
4) w przypadku tej choroby obowiązuje zasada zabiegów oszczędzających;
5) w przypadku tej choroby wskazane są rozległe zabiegi resekcyjne.
Prawidłowa odpowiedź to:


2018 sesja wiosenna

Stanem przedcukrzycowym jest:2011 sesja jesienna

U osoby zranionej, z niskim ryzykiem wystąpienia tężca, u której od ostatniej dawki szczepienia przypominającego przeciw tężcowi upłynęły 3 lata, postępowanie zapobiegające rozwojowi tężca polega na (poza właściwym zaopatrzeniem zranienia):
2011 sesja jesienna

Rozpoznanie ostrego zapalenia gardła i migdałków wywołanego przez paciorkowca beta-hemolizującego grupy A (PBHA), obejmuje:2013 sesja jesienna

Skala wg Centora/McIsaaca jest narzędziem służącym do:2012 sesja jesienna

W leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego pacjentów z nadwrażliwością nienatychmiastową na amoksycylinę, jako postępowanie z wyboru zaleca się:


2018 sesja wiosenna

Jaką dawkę całkowitą N-acetylocysteiny zastosujesz w zatruciu paracetamolem?2012 sesja jesienna

Porażenie Bella wynika z dysfunkcji nerwu:
2014 sesja wiosenna

W leczeniu migotania komór wg ALS oprócz defibrylacji podaje się następujące leki:2010 sesja jesienna

W jakiej jednostce chorobowej wartość indeksu tlenowego (PaO2/FiO2) spada poniżej 200?2011 sesja jesienna

W zatruciu tlenkiem węgla czas półtrwania karboksyhemoglobiny w organizmie chorego oddychającego powietrzem atmosferycznym wynosi około:


2018 sesja wiosenna

Sekcję zwłok przed upływem 12h można wykonać:2018 sesja wiosenna

Jakiego środka zabezpieczającego nie można zastosować wobec pacjenta chorego psychicznie, który dopuścił się czynu zabronionego
2014 sesja wiosenna

Lekarz otrzymał przez jeden z portali społecznościowych opis objawów, wyniki badań i zdjęcie zmian na skórze 34-letniej kobiety wskazujące na toczeń układowy. Zgodnie z KEL powinien:2011 sesja jesienna

Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy medycznej:2009 sesja jesienna


Na jakich kryteriach, zgodnie z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, powinien opierać się lekarz ustalający kolejność pacjentów w przypadkach szczególnych form diagnostyki, terapii lub działań zapobiegawczych, które nie mogą być zastosowane równocześnie u wszystkich potrzebujących?


2018 sesja wiosenna

Sekcję zwłok przed upływem 12h można wykonać:2018 sesja wiosenna

Jakiego środka zabezpieczającego nie można zastosować wobec pacjenta chorego psychicznie, który dopuścił się czynu zabronionego
2018 sesja wiosenna

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 270 dni, jeżeli czasowa niezdolność do pracy (z powodu choroby) została spowodowana:2014 sesja jesienna

Renta socjalna przysługuje osobie:2011 sesja wiosenna

Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego dla przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która nie ukończyła 20 roku życia uważa się za spełniony, jeżeli osoba ubezpieczona posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:


2017 sesja jesienna

Do zadań nadzoru epidemiologicznego nie należy:2018 sesja wiosenna

Jakiego środka zabezpieczającego nie można zastosować wobec pacjenta chorego psychicznie, który dopuścił się czynu zabronionego
2013 sesja wiosenna

Do najważniejszych celów epidemiologii, jako dyscypliny naukowej, należy m.in.:2011 sesja jesienna

Według najnowszych dostępnych danych (rok 2009) odsetek zgonów z powodu chorób układu krążenia (CHUK) i chorób nowotworowych (tj. względny udział tych dwóch grup chorób w umieralności całkowitej) wynosił w Polsce odpowiednio:2010 sesja jesienna

Na podstawie wyników testu Fagerstroma – 9 pkt. i testu motywacji – 2 pkt. możemy stwierdzić: