Omówienia pytań - EgzaminLEK.pl

Omówienia pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Nasze omówienia zostały opracowane przez zespół lekarzy w oparciu o najnowsze wytyczne oraz podręczniki zalecane do LEKu. W szczegółowy sposób opisują one konkretne zagadnienia, dzięki czemu zaoszczędzisz sporo czasu podczas nauki i jeszcze lepiej zdasz egzamin! :)

Na jaki okres można wykupić omówienia?

Oferujemy wykupienie omówień w okresie na 90, 180 oraz 365 dni.

Ile pytań posiada omówienia?

Wszystkie pytania z LEKów 2008-2019 jesień posiadają omówienia.

W jaki sposób wykupić omówienia?

Omówienia wykupuje się pod adresem http://egzaminlek.pl/kup-dostep Uwaga! Nie jest możliwe wykupienie omówień z poziomu aplikacji Egzamin LEK.

Czy po wykupieniu omówień mogę z nich korzystać na telefonie?

Tak, kupując omówienia uzyskujesz dostęp do omówień w aplikacji oraz na stronie egzaminlek.pl

Zachęcamy poniżej do zapoznania się z próbką naszych omówień. Każdy użytkownik po założeniu konta otrzymuje również za darmo limit 20 omówień do wykorzystania dla dowolnych pytań. W razie jakichkolwiek wątpliwości pisz: egzaminlek@gmail.com

Zobacz przykładowe omówienia:

2015 sesja jesienna

Do izby przyjęć przywieziono 65-letnią pacjentkę z zaawansowanym rakiem piersi, u której od kilku dni utrzymuje się silny ból w okolicy lędźwiowo-krzyżowej. W dniu wczorajszym nastąpiło osłabienie siły mięśniowej na kończynach dolnych. Najbardziej prawdopodobną przyczyną powyższych dolegliwości jest:2019 sesja wiosenna

W ostrym napadzie dny moczanowej stosuje się:
2016 sesja wiosenna

Oznaczanie utraty albuminy w 24-godzinnej zbiórce moczu może być najlepiej zastąpione przez:2016 sesja jesienna

Które z poniższych stwierdzeń dotyczących pourazowych krwiaków namózgowych nie jest prawdziwe?2015 sesja jesienna

Które leki należą do drugiego stopnia drabiny analgetycznej?? Wybierz odpowiedź:


2018 sesja wiosenna

Zaznacz fałszywe stwierdzenie dotyczące badań czynnościowych układu oddechowego u dzieci:2018 sesja wiosenna

5-letni chłopiec zgłasza się do lekarza z powodu 2-dniowej gorączki i bolesnego obrzęku lewej kostki. W przeszłości chłopiec leczony był z powodu przewlekającego się zapalenia węzłów chłonnych spowodowanego gronkowcem katalazo-dodatnim oraz dwukrotnie z powodu zapalenia płuc. Test NBT wykazuje brak redukcji błękitu nitrotetrazolowego. Który z poniższych mechanizmów jest najbardziej prawdopodobną przyczyną obserwowanych zaburzeń?
2014 sesja jesienna

Profilaktyką zakażeń układu moczowego (ZUM) obejmuje się dzieci:
1) wszystkie noworodki i niemowlęta z rozpoznanym ZUM;
2) z nawrotami ZUM;
3) z zaburzeniami funkcji pęcherza moczowego utrudniającymi jego opróżnianie;
4) po przebytej posocznicy;
5) po przebyciu pierwszego epizodu ZUM do czasu wykonania cystoureterografii mikcyjnej (jeśli są wskazania do tego badania).
Prawidłowa odpowiedź to:2014 sesja wiosenna

Przedwcześnie urodzony noworodek z masą ciała 1200 g ma:2014 sesja jesienna

Wskaż fałszywe zdanie dotyczące choroby Schönleina-Henocha:


2018 sesja wiosenna

Jakie są wskazania do założenia szwu okrężnego szyjki macicy?2018 sesja wiosenna

Do składowych badania profilu biofizycznego płodu nie należy
2014 sesja jesienna

22-letnia kobieta miesiączkuje od kilku lat regularnie, ale cykle trwają nie dłużej niż 20 dni. Taki stan należałoby nazwać:2014 sesja wiosenna

Zgodnie z definicją opartą na zaleceniach WHO (World Health Organization) poród przedwczesny to poród:2012 sesja wiosenna

Do pewnego rozpoznania ciąży upoważnia stwierdzenie następujących objawów:
1) powiększenie obwodu brzucha;
2) wysłuchanie czynności serca płodu;
3) wizualizacja płodu w badaniu ultrasonograficznym;
4) podwyższone stężenie gonodotropiny kosmówkowej;
5) podwyższone stężenie laktogenu łożyskowego.
Prawidłowa odpowiedź to:


2018 sesja wiosenna

Objawy negatywne schizofrenii obejmują:2018 sesja wiosenna

Do objawów somatycznych jadłowstrętu psychicznego należy:
2015 sesja jesienna

W przypadku depresji lekoopornej postępowaniem z wyboru są: 1) stosowanie dwóch leków przeciwdepresyjnych; 2) augmentacja; 3) zmiana na inny lek przeciwdepresyjny; 4) elektrowstrząsy. Prawidłowa odpowiedź to:2014 sesja jesienna

Które z wymienionych objawów nie należą do formalnych zaburzeń myślenia?2011 sesja jesienna

Przemijające (trwające 2-3 dni) zaburzenia o znacznym nasileniu będące reakcją na wyjątkowy stres u osoby bez uprzednich zaburzeń psychicznych to:


2018 sesja wiosenna

Wskazaniem nagłym do zabiegu operacyjnego w chorobie Crohna jest:2018 sesja wiosenna

„Oparzenie to obejmuje pełną grubość naskórka, częściowo skóry właściwej, nie przekracza jednak jej granic. Skóra w miejscu oparzenia jest blada, czasem różowa lub żywoczerwona. Po zagojeniu pozostają przykurczone blizny”. Powyższy opis dotyczy oparzenia:
2015 sesja jesienna

Obecnie najczęstszą przyczyną zgonów kobiet i mężczyzn z powodu nowotworu złośliwego jest rak:2015 sesja jesienna

Wybierz prawdziwe stwierdzenia dotyczące przepuklin rozworu przełykowego: 1. Przepukliny rozworu przełykowego są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. 2. Przepukliny okołoprzełykowe stanowią około 80-90% wszystkich przepuklin rozworu przełykowego. 3. Przepuklina wślizgowa bez względu na to, czy jest objawowa, czy bezobjawowa jest bezwzględnym wskazaniem do operacji. 4. Badanie radiologiczne stanowi podstawę rozpoznana przepukliny okołoprzełykowej. 5. Metodą z wyboru leczenia przepuklin rozworu przełykowego jest laparoskopowa fundoplikacja Nissena.2011 sesja jesienna

Wybierz zestaw cech charakteryzujących chorobę Leśniowskiego – Crohna:
1) zmiany mogą występować w każdym odcinku przewodu pokarmowego;
2) zmiany są ograniczone do błony śluzowej i podśluzowej;
3) często towarzyszą im przetoki okołoodbytnicze;
4) w przypadku tej choroby obowiązuje zasada zabiegów oszczędzających;
5) w przypadku tej choroby wskazane są rozległe zabiegi resekcyjne.
Prawidłowa odpowiedź to:


2018 sesja wiosenna

Do stanów przedcukrzycowych zalicza się:2011 sesja jesienna

U osoby zranionej, z niskim ryzykiem wystąpienia tężca, u której od ostatniej dawki szczepienia przypominającego przeciw tężcowi upłynęły 3 lata, postępowanie zapobiegające rozwojowi tężca polega na (poza właściwym zaopatrzeniem zranienia):
2011 sesja jesienna

Rozpoznanie ostrego zapalenia gardła i migdałków wywołanego przez paciorkowca beta-hemolizującego grupy A (PBHA), obejmuje:2013 sesja jesienna

Skala wg Centora/McIsaaca jest narzędziem służącym do:2012 sesja jesienna

W leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego pacjentów z nadwrażliwością nienatychmiastową na amoksycylinę, jako postępowanie z wyboru zaleca się:


2018 sesja wiosenna

Całkowita dawka N-acetylocysteiny stosowanej dożylnie w zatruciu paracetamolem wynosi:2012 sesja jesienna

Porażenie Bella wynika z dysfunkcji nerwu:
2014 sesja wiosenna

W leczeniu migotania komór wg ALS oprócz defibrylacji podaje się następujące leki:2010 sesja jesienna

W jakiej jednostce chorobowej wartość indeksu tlenowego (PaO2/FiO2) spada poniżej 200?2011 sesja jesienna

W zatruciu tlenkiem węgla czas półtrwania karboksyhemoglobiny w organizmie chorego oddychającego powietrzem atmosferycznym wynosi około:


2018 sesja wiosenna

Sekcję zwłok przed upływem 12h można wykonać:2018 sesja wiosenna

Wskaż co nie jest formą środka zabezpieczającego, orzekanego przez sąd, dla osoby chorej psychicznie, która dopuściła się czynu zabronionego:
2014 sesja wiosenna

Lekarz otrzymał przez jeden z portali społecznościowych opis objawów, wyniki badań i zdjęcie zmian na skórze 34-letniej kobiety wskazujące na toczeń układowy. Zgodnie z KEL powinien:2011 sesja jesienna

Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy medycznej:2009 sesja jesienna


Na jakich kryteriach, zgodnie z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, powinien opierać się lekarz ustalający kolejność pacjentów w przypadkach szczególnych form diagnostyki, terapii lub działań zapobiegawczych, które nie mogą być zastosowane równocześnie u wszystkich potrzebujących?


2018 sesja wiosenna

Sekcję zwłok przed upływem 12h można wykonać:2018 sesja wiosenna

Wskaż co nie jest formą środka zabezpieczającego, orzekanego przez sąd, dla osoby chorej psychicznie, która dopuściła się czynu zabronionego:
2018 sesja wiosenna

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 270 dni, jeżeli czasowa niezdolność do pracy (z powodu choroby) została spowodowana:2014 sesja jesienna

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, której z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego w okresach określonych Ustawą o rencie socjalnej orzeczono:2011 sesja wiosenna

Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego dla przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która nie ukończyła 20 roku życia uważa się za spełniony, jeżeli osoba ubezpieczona posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:


2017 sesja jesienna

Do zadań nadzoru epidemiologicznego nie należy:2018 sesja wiosenna

Wskaż co nie jest formą środka zabezpieczającego, orzekanego przez sąd, dla osoby chorej psychicznie, która dopuściła się czynu zabronionego:
2013 sesja wiosenna

Do najważniejszych celów epidemiologii, jako dyscypliny naukowej, należy m.in.:2011 sesja jesienna

Według najnowszych dostępnych danych (rok 2009) odsetek zgonów z powodu chorób układu krążenia (CHUK) i chorób nowotworowych (tj. względny udział tych dwóch grup chorób w umieralności całkowitej) wynosił w Polsce odpowiednio:2010 sesja jesienna

Na podstawie wyników testu Fagerstroma – 9 pkt. i testu motywacji – 2 pkt. możemy stwierdzić: