Omówienia pytań - EgzaminLEK.pl

Omówienia pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Nasze omówienia zostały opracowane przez zespół lekarzy w oparciu o najnowsze wytyczne oraz podręczniki zalecane do LEKu. W szczegółowy sposób opisują one konkretne zagadnienia, dzięki czemu zaoszczędzisz sporo czasu podczas nauki i jeszcze lepiej zdasz egzamin! :)

Na jaki okres można wykupić omówienia?

Oferujemy wykupienie omówień w okresie na 90, 180 oraz 365 dni.

Ile pytań posiada omówienia?

Wszystkie pytania z LEKów 2008-2019 jesień posiadają omówienia.

W jaki sposób wykupić omówienia?

Omówienia wykupuje się pod adresem http://egzaminlek.pl/kup-dostep Uwaga! Nie jest możliwe wykupienie omówień z poziomu aplikacji Egzamin LEK.

Czy po wykupieniu omówień mogę z nich korzystać na telefonie?

Tak, kupując omówienia uzyskujesz dostęp do omówień w aplikacji oraz na stronie egzaminlek.pl

Zachęcamy poniżej do zapoznania się z próbką naszych omówień. Każdy użytkownik po założeniu konta otrzymuje również za darmo limit 20 omówień do wykorzystania dla dowolnych pytań. W razie jakichkolwiek wątpliwości pisz: egzaminlek@gmail.com

Zobacz przykładowe omówienia:

2015 sesja jesienna

Kobieta z zaawansowanym rakiem piersi. Poczuła nagle bol w odcinku krzyżowo ledzwiowym oraz nagle oslabienie konczyn dolnych. Jaki jest najbardziej prawdopodobny powód takiego stanu Wybierz odpowiedź:2019 sesja wiosenna

W ostrym napadzie dny moczanowej stosuje się:
2016 sesja wiosenna

Które z podanych badań może być stosowane zamiennie z pomiarem wydalania albumin w dobowej zbiórce moczu?2016 sesja jesienna

Wskaż nieprawdziwe twierdzenie:2015 sesja jesienna

Które leki należą do drugiego stopnia drabiny analgetycznej?? Wybierz odpowiedź:


2018 sesja wiosenna

Zaznacz fałszywe stwierdzenie dotyczące badań czynnościowych układu oddechowego u dzieci:2018 sesja wiosenna

5 letni chłopiec zgłasza sie do lekarza z powodu trwającej od 3 dni gorączki i bolesnego obrzęku lewej kostki. W przeszłości leczony z powodu zapalenia węzłów chłonnych wywołanym gronkowcem katalazo-ujemnym oraz zapalenia płuc. Test NBT wykazał brak redukcji błękitu nitrotetrazoliowego. Jaka jest tego przyczyna?
2014 sesja jesienna

Profilaktyką zakażeń układu moczowego (ZUM) obejmuje się dzieci:
1) wszystkie noworodki i niemowlęta z rozpoznanym ZUM;
2) z nawrotami ZUM;
3) z zaburzeniami funkcji pęcherza moczowego utrudniającymi jego opróżnianie;
4) po przebytej posocznicy;
5) po przebyciu pierwszego epizodu ZUM do czasu wykonania cystoureterografii mikcyjnej (jeśli są wskazania do tego badania).
Prawidłowa odpowiedź to:2014 sesja wiosenna

Przedwcześnie urodzony noworodek z masą ciała 1200 g ma:2014 sesja jesienna

Wskaż fałszywe stwierdzenie dotyczące choroby Schönleina-Henocha:


2018 sesja wiosenna

Jakie są wskazania do profilaktycznego założenia szwu okrężnego szyjki macicy?2018 sesja wiosenna

Do składowych badania profilu biofizycznego płodu nie należy
2014 sesja jesienna

22-letnia kobieta miesiączkuje od kilku lat regularnie, ale cykle trwają nie dłużej niż 20 dni. Taki stan należałoby nazwać:2014 sesja wiosenna

Zgodnie z definicją opartą na zaleceniach WHO (World Health Organization) poród przedwczesny to poród:2012 sesja wiosenna

Do pewnego rozpoznania ciąży upoważnia stwierdzenie następujących objawów:
1) powiększenie obwodu brzucha;
2) wysłuchanie czynności serca płodu;
3) wizualizacja płodu w badaniu ultrasonograficznym;
4) podwyższone stężenie gonodotropiny kosmówkowej;
5) podwyższone stężenie laktogenu łożyskowego.
Prawidłowa odpowiedź to:


2018 sesja wiosenna

Do objawów negatywnych schizofrenii należą:2018 sesja wiosenna

Do objawów somatycznych jadłowstrętu psychicznego nie należy:
2015 sesja jesienna

W leczeniu depresji lekoopornej stosuje się: Wybierz odpowiedź:2014 sesja jesienna

Które z wymienionych objawów nie należą do formalnych zaburzeń myślenia?2011 sesja jesienna

Przemijające (trwające 2-3 dni) zaburzenia o znacznym nasileniu będące reakcją na wyjątkowy stres u osoby bez uprzednich zaburzeń psychicznych to:


2018 sesja wiosenna

Nagłe wskazania do operacji u pacjenta z chorobą Crohna:2018 sesja wiosenna

Poszkodowany ma oparzenia ręki gdzie widoczne są bąble i zaczerwienia po wygojeniu pozostały blizny. Ponadto wystąpiło zblednięcie skóry w obrębie oparzenia. Jaki to typ oparzenia?
2015 sesja jesienna

Najczęstszą przyczyną zgonów u kobiet i mężczyzn z powodu nowotworu złośliwego w Polsce jest: Wybierz odpowiedź:2015 sesja jesienna

Wybierz prawdziwe stwierdzenia dotyczące przepuklin rozworu przełykowego: 1. Przepukliny rozworu przełykowego są częstsze u kobiet niż u mężczyzn. 2. Przepukliny okołoprzełykowe stanowią około 80-90% wszystkich przepuklin. 3. Przepuklina wślizgowa bez względu na to, czy jest objawowa, czy bezobjawowa powinna być operowana. 4. Do stwierdzenia przepukliny wślizgowej stosuje się badanie radiologiczne. 5. Metodą z wyboru leczenia przepuklin rozworu przełykowego jest operacja metodą laparoskopową sposobem Nissena. Wybierz odpowiedź:2011 sesja jesienna

Wybierz zestaw cech charakteryzujących chorobę Leśniowskiego – Crohna:
1) zmiany mogą występować w każdym odcinku przewodu pokarmowego;
2) zmiany są ograniczone do błony śluzowej i podśluzowej;
3) często towarzyszą im przetoki okołoodbytnicze;
4) w przypadku tej choroby obowiązuje zasada zabiegów oszczędzających;
5) w przypadku tej choroby wskazane są rozległe zabiegi resekcyjne.
Prawidłowa odpowiedź to:


2018 sesja wiosenna

Stanem przedcukrzycowym jest:2011 sesja jesienna

U osoby zranionej, z niskim ryzykiem wystąpienia tężca, u której od ostatniej dawki szczepienia przypominającego przeciw tężcowi upłynęły 3 lata, postępowanie zapobiegające rozwojowi tężca polega na (poza właściwym zaopatrzeniem zranienia):
2011 sesja jesienna

Rozpoznanie ostrego zapalenia gardła i migdałków wywołanego przez paciorkowca beta-hemolizującego grupy A (PBHA), obejmuje:2013 sesja jesienna

Skala wg Centora/McIsaaca jest narzędziem służącym do:2012 sesja jesienna

W leczeniu ostrego zapalenia ucha środkowego pacjentów z nadwrażliwością nienatychmiastową na amoksycylinę, jako postępowanie z wyboru zaleca się:


2018 sesja wiosenna

Jaką dawkę całkowitą N-acetylocysteiny zastosujesz w zatruciu paracetamolem?2012 sesja jesienna

Porażenie Bella wynika z dysfunkcji nerwu:
2014 sesja wiosenna

W leczeniu migotania komór wg ALS oprócz defibrylacji podaje się następujące leki:2010 sesja jesienna

W jakiej jednostce chorobowej wartość indeksu tlenowego (PaO2/FiO2) spada poniżej 200?2011 sesja jesienna

W zatruciu tlenkiem węgla czas półtrwania karboksyhemoglobiny w organizmie chorego oddychającego powietrzem atmosferycznym wynosi około:


2018 sesja wiosenna

Sekcję zwłok przed upływem 12h można wykonać:2018 sesja wiosenna

Jakiego środka zabezpieczającego nie można zastosować wobec pacjenta chorego psychicznie, który dopuścił się czynu zabronionego
2014 sesja wiosenna

Lekarz otrzymał przez jeden z portali społecznościowych opis objawów, wyniki badań i zdjęcie zmian na skórze 34-letniej kobiety wskazujące na toczeń układowy. Zgodnie z KEL powinien:2011 sesja jesienna

Lekarz ma obowiązek udzielać pomocy medycznej:2009 sesja jesienna


Na jakich kryteriach, zgodnie z polskim Kodeksem Etyki Lekarskiej, powinien opierać się lekarz ustalający kolejność pacjentów w przypadkach szczególnych form diagnostyki, terapii lub działań zapobiegawczych, które nie mogą być zastosowane równocześnie u wszystkich potrzebujących?


2018 sesja wiosenna

Sekcję zwłok przed upływem 12h można wykonać:2018 sesja wiosenna

Jakiego środka zabezpieczającego nie można zastosować wobec pacjenta chorego psychicznie, który dopuścił się czynu zabronionego
2018 sesja wiosenna

Zgodnie z ustawą o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zasiłek chorobowy przysługuje przez okres nie dłuższy niż 270 dni, jeżeli czasowa niezdolność do pracy (z powodu choroby) została spowodowana:2014 sesja jesienna

Renta socjalna przysługuje osobie pełnoletniej, której z powodu naruszenia sprawności organizmu powstałego w okresach określonych Ustawą o rencie socjalnej orzeczono:2011 sesja wiosenna

Warunek posiadania wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego dla przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy osobie, która nie ukończyła 20 roku życia uważa się za spełniony, jeżeli osoba ubezpieczona posiada okres składkowy i nieskładkowy wynoszący łącznie co najmniej:


2017 sesja jesienna

Do zadań nadzoru epidemiologicznego nie należy:2018 sesja wiosenna

Jakiego środka zabezpieczającego nie można zastosować wobec pacjenta chorego psychicznie, który dopuścił się czynu zabronionego
2013 sesja wiosenna

Do najważniejszych celów epidemiologii, jako dyscypliny naukowej, należy m.in.:2011 sesja jesienna

Według najnowszych dostępnych danych (rok 2009) odsetek zgonów z powodu chorób układu krążenia (CHUK) i chorób nowotworowych (tj. względny udział tych dwóch grup chorób w umieralności całkowitej) wynosił w Polsce odpowiednio:2010 sesja jesienna

Na podstawie wyników testu Fagerstroma – 9 pkt. i testu motywacji – 2 pkt. możemy stwierdzić: