REGULAMIN DOSTĘPU DO BAZY PYTAŃ DO EGZAMINLEK.PL ORAZ APLIKACJI EGZAMIN LEK

I Warunki ogólne

1. Baza pytań do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), zwana dalej bazą pytań oraz aplikacja Egzamin LEK, zwana dalej aplikacją, są własnościa firmy Mikrosystem - Mikołaj Roszkowski NIP: 9552316881, ul. Damrota 33a/8 50-306 Wrocław zwane dalej Serwisem.

2. Baza pytań ma na celu pomoc w przygotowaniu lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego (LEK), zwanego dalej egzaminem.

3. Baza pytań składa się z pytań do Lekarskiego Egzaminu Końcowego z podziałem na kategorie tematyczne.

9. Przed wykupieniem dostępu do bazy pytań należy uważnie przeczytać niniejszy regulamin.

10. Osoba wykupująca dostęp do bazy pytań potwierdza, że zapoznała się z treścią regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.

I Warunki dostępu do bazy pytań

1. Dostęp do bazy pytań może uzyskać osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i jest studentem lub absolwentem uczelni medycznej, zwana dalej Użytkownikiem

2. Konsumentem jest Użytkownik będący osobą fizyczną, korzystającą z usług serwisu EgzaminLek.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93)

3. Warunkiem uzyskania dostępu do bazy pytań jest wcześniejsza rejestracja w portalu egzaminlek.pl lub wykupienie dostępu poprzez aplikację Egzamin LEK.

4. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie widniejącego na stronie internetowej Formularza lub poprzez aplikację Egzamin LEK.

6. Warunkiem skorzystania z bazy pytań jest zapoznanie się z treścią Regulaminu (poprzez odznaczenie odpowiedniego checkboxu) oraz złożenie oświadczenia, co do zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Serwis przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu zawierania z Użytkownikiem i świadczenia usług na odległość oraz drogą elektroniczną. Przetwarzanie danych w innych celach, uzależnione jest od wyrażenia w tym zakresie odpowiedniej zgody. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Serwis danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Serwis usług drogą elektroniczną. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Serwis zapewnia, iż dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadkach i na zasadach określonych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych i ich usunięcia. Dane Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

8. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest firma MIKROSYSTEM - Mikołaj Roszkowski z sdzibą we Wrocławiu przy ul. Damrota 33a.

9. Serwis szanuje prawo użytkowników do prywatności. Serwis stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.

9. Dostęp do bazy pytań w ramach danego konta przewidziany jest wyłącznie dla jednego Użytkownika. W przypadku rozpoznania przez osoby zarządzające serwisem egzaminlek.pl, że z jednego konta, na którym wykupiony jest dostęp do testów, korzysta więcej niż jedna osoba fizyczna, Serwis ma prawo usunąć konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty. W przypadku naruszenia tego punktu, użytkownikowi może być cofnięty dostęp do bazy, bez prawa do zwrotu opłaty.

12. Dostęp do bazy pytań jest płatny.

13. Koszt dostępu do bazy pytań jest uzależniony od sposobu wykupienia dostępui wynosi:

• 39 zł w przypadku eykupieniu dostępu przez stronę internetową egzaminlek.pl

• 42.99 zł w przypadku wykupieniu dostepu za posrednictwem aplikacji

14. Opłata za dostęp do bazy pytań odbywa się za pośrednictwem systemu płatności DotPay. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

15. Użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną o zaksięgowaniu wpłaty przez system dotPay.

16. Czas dostępu do bazy pytań jest liczony od momentu potwierdzenia wpłaty przez system dotPay.

19. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany liczby pytań, treści pytań, treści omówień.

20. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cennika świadczonych usług jednocześnie gwarantując niezmienność ceny usługi w okresie, za który Użytkownik dokonał zapłaty.

21. Dostęp do bazy pytań jest możliwy po przez przeglądarkę internetową (Internet Explorer, FireFox, Opera, Safari, Chrome) z włączoną obsługą ciasteczek (cookies).

22. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z bazy pytań zgodnie z jego przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:

a. korzystania z bazy pytań w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,

b. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie bazy pytań oraz od korzystania z bazy pytań w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,

c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,

d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Serwis na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie zakupionego dostępu do bazy pytań innym Użytkownikom,

e. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

23. Użytkownikowi zabrania się kopiowania bazy pytań z bazy Serwisu pod groźbą odpowiedzialności karnej albo cywilnej. Działania polegające na próbie kopiowania pytań testowych lub innych treści Stowarzyszenia może być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego;

24. Serwis może zaprzestać świadczenia usług, w tym usunąć konto Użytkownika, w razie korzystania przez Użytkownika z bazy pytań w sposób niezgodny z:

a. jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich,

b. obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety.

25. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za:

a. szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika z bazy pytań;

b. uniemożliwienie korzystania z bazy pytań, jeżeli nastąpiło to wskutek zdarzeń, których Serwis przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej;

c. skutki powstałe w wyniku wejścia w posiadanie przez osoby trzecie hasła do konta Użytkownika;

d. utratę danych wynikłą z awarii sprzętu, systemu lub innymi okolicznościami niezależnymi od Stowarzyszenia;

e. szkody powstałe wskutek niedostarczenia lub opóźnień wysyłanych wiadomości z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia,

III Warunki rezygnacji

1. Konsument ma prawo do rezygnacji z zamówienia do aktywowania bazy pytań do momentu rozpoczęcia korzystania z bazy pytań umieszczonych na stronie internetowej egzaminlek.pl jednakże nie dłużej niż terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy. Serwis zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może być złożone w dowolny sposób, zapewniający jednak Stowarzyszeniu możliwość zapoznania się z jego treścią. W szczególności oświadczenie może być złożone na piśmie na adres: Mikrosystem ul. Damrota 33a/8 50-306 Wrocław.

3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Serwis o utracie prawa odstąpienia od umowy (zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

4. Konsument wyraża zgodę na rozpoczęcia świadczenia usługi poprzez akceptację checkboxu o treści ”Wyrażam zgodę na rozpoczęcie wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz zostałem poinformowany o braku możliwości odstąpienia od umowy po jej wykonaniu”.

IV Reklamacja

1. Zakłócenia w funkcjonowaniu Bazy pytań, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami przez Serwis mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego pocztą elektroniczną na adres: egzaminlek@gmail.com.

2. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności określenie jej przedmiotu i odpowiednie uzasadnienie.

3. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Serwis w terminie nie przekraczającym 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zgłoszenia reklamacji. W tym terminie Użytkownik zostanie poinformowany o rozstrzygnięciu złożonej reklamacji wiadomością w postaci elektronicznej wysłaną na adres e-mail wskazany w reklamacji.

4. Reklamacje składane Stowarzyszeniu, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Stowarzyszenia nie będą rozpatrywane. Serwis nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.

V Płatności cykliczne

1. Klient ma możliwość wykupienia dostępu do Serwisu w ramach płatności cyklicznych (subskrypcji).

2. Operatorem płatności cyklicznych jest firma DotPay SP. Z o.o.ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, KRS 0000296790, REGON 240770255, NIP 6342661860,

3. Po wyborze metody płatności Klient zobowiązany jest podać niezbędne dane wymagane przez Operatora Płatności, takie jak: numer Karty płatniczej, datę ważności Karty płatniczej, kod CVV/CVC, numer konta bankowego (rejestracja metody płatności).

4. Dane kartowe będą z bezpieczny sposób przechowywane są przez Dotpay.

4. Wykupienie dostępu do Serwisu w ramach płatności cyklicznych obejmuje pełen dostęp do treści pytań, omówień oraz bazy wiedzy5. Płatność pobierana jest raz w miesiącu i wynosi 29 zł

6. W panelu użytkownika Sprzedawca musi przekazać klientowi informację zawierająca opis abonamentu pozwalający na jednoznaczną identyfikację zamówionej usługi (towaru). Informacja zawiera:

  a. datę wygaśnięcia abonamentu wraz z ostatnim obciążeniem Płatności cyklicznej

  b. kwotę pojedynczej Płatności cyklicznej  

7. Transakcje w ramach Płatności Cyklicznych będą realizowane tylko i wyłącznie po wcześniejszym dokonaniu rejestracji Klienta w serwisie Sprzedawcy i systemach Dotpay.

8. Rejestracja będzie miała na celu uwierzytelnienie Klienta zlecającego Płatności Cykliczne i będzie dokonywana w następujący sposób:

  a. chcąc dokonać płatności za abonament/usługę w serwisie Sprzedawcy, Klient akceptuje

warunki rejestracji umożliwiającej uruchomienie Płatności Cyklicznych,

  b. Sprzedawca przekieruje Klienta do systemu Dotpay, w którym dokona pierwszej płatności

rejestrującej kartę do usługi Płatności cyklicznych. Rejestracja karty odbywa się z użyciem

metody uwierzytelnia karty kodem 3-D Secure,

  c. po autoryzacji płatności (rejestracji karty), Dotpay prześle do Sprzedawcy unikalny numer

identyfikujący Kartę i Klienta ( tzw. „Token”), pozwalający na wykonywanie kolejnych

Płatności cyklicznych zgodnie ze zleceniem Klienta,

  d. rejestracja karty zostanie zakończona pozytywnie, o ile Klient zostanie pozytywnie

zweryfikowane przez Dotpay.

9. W przypadku odmowy autoryzacji płatności dla karty uprzednio zarejestrowanej, Dotpay ponowi

próbę obciążenia karty następnego dnia. Kolejne próby autoryzacji będą wykonywane 1 raz

dziennie przez okres nie dłuższy niż 31 dni. W tym czasie Sprzedawca podejmie działania

zmierzające do ustalenia z Klientem problemów z obciążeniem karty.

10. Korzystanie z Płatności cyklicznych jest dobrowolne. Rezygnacja z płatności cyklicznych jest możliwa w dowolnym momencie. W celu rezygnacji z Płatności cyklicznych, Klient wprowadza odpowiednią zmianę na swoim Koncie w Serwisie. Rezygnacja wywołuje skutek od momentu dokonania przez Klienta zmiany na Koncie, w sposób określony w zdaniu poprzedzającym.

11. Sprzedawca musi powiadomić

Abonenta/Klienta/Użytkownika, co najmniej 14 dni przed dokonaniem płatności cyklicznej jeśli:

•od ostatniej płatności upłynęło więcej niż sześć miesięcy,

• wygasł okres próbny, oferta wstępna lub promocja na usługę Płatności Cyklicznych,

• zmianie uległy zasady lub warunki wykonywania Płatności Cyklicznych i nie ograniczają się do

zmiany terminów oraz wysokości pobieranych opłat.

12. Zmiana terminów oraz wysokość pobieranych opłat, zmiana sposobu obliczania opłaty wymaga

ponownego uzyskania zgody Abonenta/Klienta/Użytkownika na realizację Płatności cyklicznych

według nowych warunków.

13. Sprzedawca na bieżąco będzie informował Dotpay o każdej nieuznaniu reklamacji Klienta

dotyczącej Płatności cyklicznej oraz o powodach braku uznania roszczeń Klienta.

14.Sprzedawca odpowiedzialny jest za Płatności cykliczne jeśli kwota

obciążenia jest wyższa niż kwota na którą Klient wyraził zgodę na Płatności cykliczne.

VI Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w szczególności dotyczących składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 11.11.2017 r.

3. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się usługobiorca.

4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, informując o tym Użytkowników.

5. Przed zmianą Regulaminu każdy Użytkownik drogą elektroniczną zostanie poinformowany o planowanej zmianie. Nie zgłoszenie zastrzeżeń przez Użytkownika w terminie 7 dni od momentu otrzymania wiadomości uważa się za akceptację proponowanych zmian.

6. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonej zmiany powinien zgłosić to Stowarzyszeniu wysyłając e-mail na adres: egzaminlek@gmail.com. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczne z rezygnacją Użytkownika z korzystania z bazy. Użytkownik poniesie koszty świadczonych usług w wysokości, która odpowiada okresowi rzeczywiście świadczonej na jego rzecz usługi przez Serwis. Nadpłacona przez Użytkownika kwota podlega zwrotowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia usunięcia konta. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy lub na adres wskazany przez Użytkownika.

7. Wszelkie uwagi, pytania, wątpliwości prosimy kierować drogą mailową na adres egzaminlek@gmail.com

8. Spory powstałe w wyniku zawartej umowy między Użytkownikiem i Serwism podlegają rozpoznaniu przez sąd zgodnie z postanowieniami obowiązującego w Polsce prawa.