Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (32)
pytania(201)

173.

Widoczne na poniższej rycinie zaburzenie rytmu serca to  • A. asystolia
  • B. migotanie komór
  • C. migotanie przedsionków
  • D. częstoskurcz komorowy
  • E. torsade de pointes
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań