Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(207)

125. Które z niżej wymienionych stwierdzeń dotyczących ryzyka wystąpienia raka gruczołowego jelita grubego u chorych z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego jest prawdziwe?

  • A. ryzyko jest zbliżone do ryzyka w grupie osób zdrowych.
  • B. ryzyko wynosi odpowiednio 5% (ChL-C) i 10% (WZJG) po 10 latach choroby.
  • C. ryzyko wzrasta wraz z czasem trwania choroby.
  • D. ryzyko nie zależy od czasu trwania choroby i wynosi 30% w populacji chorych z ChLC i WZJG.
  • E. ryzyko jest najwyższe w przypadku stwierdzenia zmian zapalnych w odbytnicy.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań