Skale oceny bólu

Skala Doloplus dotyczy oceny bólu i jest narzędziem mierzącym zmiany w zachowaniu pacjenta powstałe na skutek odczuwania bólu.

 • Używa się jej w stosunku do osób, u których występują zaburzenia poznawcze, trudności w porozumiewaniu się i współpracy podczas badania.

 • Kwestionariusz w skali Doloplus wypełnia personel medyczny na podstawie obserwacji zachowania pacjenta. 

 • Jeżeli możliwości komunikacji z pacjentem są ograniczone, w badaniu można wykorzystać jedynie wskaźniki somatyczne.

W skład skali wchodzi 10 pozycji zawartych w trzech kategoriach

 • reakcje somatyczne obejmujące 5 pozycji:

  • dolegliwości somatyczne

  • obronna pozycja ciała

  • ochrona miejsc bolesnych

  • wyraz twarzy

  • sen

 • reakcje psychomotoryczne zawierające 2 pozycje

  • czynności codzienne (ubieranie, mycie)

  • zdolność poruszania się

 • reakcje psychospołeczne – w tym obszarze ujęte są 3 zagadnienia

  • życie społeczne

  • problemy zachowania

  • komunikacja.

 

Żeby na przyszłość nie dać się zaskoczyć, przypominamy również o innych, bardziej i mniej znanych, skalach oceniających natężenie bólu. 

 • Skala numeryczna NRS (numerical rating scale), gdzie natężenie bólu ocenia pacjent, przypisując mu wartość od 0 do 10.

 • Skala wizualno-analogowa VAS (visual analogue scale), na odcinku długości 10 cm, pacjent zaznacza punkt, odpowiadający natężeniu bólu.

 • Skala słowna VRS (verbal rating scale), pacjent ocenia ból opisując go, jako brak, słaby, umiarkowany, silny lub nie do zniesienia.

 • Skala Wonga-Bakera (Wong Baker FACES pain rating scale), oparta na czytaniu wyrazów twarzy przedstawionych na rysunkach. Stosowana u dzieci, oraz osób z trudnościami w komunikacji werbalnej.

 • Skala LANSS (Leeds assessment neuropathic symptoms and signs), służy do oceny czy ból ma charakter neuropatyczny. Podczas badania pacjent odpowiada na pytania, po czym zostaje zbadany przy użyciu filamentów von Freya.

 • Kwestionariusz bólu neuropatycznego NPQ (neuropathic pain questionnaire), służy do oceny czy ból ma charakter neuropatyczny. Skład się z 12 pozycji, z czego dwie opisują charakterystykę bólu, a pozostałe dziesięć dotyczy cech szczegółowych. 

 • Diagnostyczny kwestionariusz bólu neuropatycznego DN4 (Neuropathic pain diagnostic questionnaire), informacje na temat charakteru bólu uzyskuje się na podstawie wywiadu z pacjentem.

 • Kwestionariusz bólu McGill MPQ (McGill pain questionnaire), umożliwia pomiar natężenia bólu na podstawie słów wybranych przez badanego jako najlepiej obrazujących obecne odczucia. Umożliwia pomiar jakościowy i ilościowy doznań bólowych badanego.