Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz pytania z egzaminu pes
Wybierz termin (30)
pytania(203)

50. Do planowanego zabiegu operacyjnego przepukliny pachwinowej zgłasza się pacjent dotychczas nieszczepiony przeciwko wzw B. Po wytłumaczeniu przez lekarza, że wskazane byłoby wykonanie przed zabiegiem szczepienia przeciwko wzw B, chory odmawia poddania się temu szczepieniu. Jakie jest prawidłowe postępowanie lekarza
w takiej sytuacji?

  • A. należy odmówić wykonania zabiegu operacyjnego do czasu wykonania szczepienia przeciwko wzw B.
  • B. należy odmówić wykonania zabiegu operacyjnego, a o rezygnacji chorego ze szczepienia przeciwko wzw B powiadomić Powiatowego Inspektora Sanitarnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania chorego.
  • C. należy oznaczyć u chorego stężenie przeciwciał anty HBs, a dalsze postępowanie uzależnić od wyniku tego oznaczenia.
  • D. należy przyjąć chorego do zabiegu, ale do dokumentacji dołączyć oświadczenie chorego, że został poinformowany o potrzebie wykonania szczepienia przeciwko wzw B i odmówił poddania się temu szczepieniu.
  • E. należy przyjąć chorego do zabiegu operacyjnego; proponowanie szczepienia przeciwko wzw B było zbędne, gdyż to szczepienie nie jest obowiązkowe przed zabiegami operacyjnymi.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań