Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (23)
pytania(120)

80.

Zgodnie z Wytycznymi Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii określającymi zasady kwalifikacji oraz kryteria przyjęcia chorych do Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii szczegółowymi wskazaniami do przyjęcia do Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z zakresu „układ oddechowy” są:
1) ostra niewydolność oddechowa wymagająca wspomagania oddechu włącznie z wentylacją nieinwazyjną;
2) ciężki stan astmatyczny z FEV1 lub przepływem szczytowym <40% od należnego, tętnem paradoksalnym >18 mmHg, odmą
opłucnową lub chory w stanie skrajnego zmęczenia spowodowanego pracą oddechową;
3) przewlekła dysfunkcja układu oddechowego;
4) chorzy z zatorowością płucną, niestabilni krążeniowo i/lub kwalifikujący się do leczenia trombolitycznego.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. 1,2.
  • B. 1,2,3.
  • C. wszystkie wymienione.
  • D. 1,2,4.
  • E. 2,4.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań