Baza wiedzy -wybierz egzamin

Wybierz specializacje (68)
Wybierz termin (29)
pytania(120)

62.

Wskaż zdania prawdziwe dotyczące mepolizumabu:
1) mepolizumab jest humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym (IgG1, kappa) przeciwko ludzkiej interleukinie 5;
2) w badaniach kontrolowanych placebo, 15/260 pacjentów (6%), którzy byli leczeni dawką mepolizumabu 100 mg podawaną podskórnie i którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę mepolizumabu, wytworzyło przeciwciała przeciwko mepolizumabowi;
3) podczas stosowania mepolizumabu w badaniu MENSA liczba zaostrzeń astmy zmniejszyła się o 53% w ciągu roku w porównaniu z placebo;
4) mepolizumab wskazany jest w leczeniu dorosłych pacjentów z ciężką, oporną na leczenie astmą eozynofilową.
Prawidłowa odpowiedź to:

  • A. wszystkie wymienione.
  • B. tylko 2.
  • C. 1,2,3.
  • D. 1,2,4.
  • E. żaden z wymienionych.
Zarejestruj się i wybierz dodatkowe terminy oraz poznaj poprawne odpowiedzi do pytań